Europejski Fundusz Społeczny


wsteczWstecz

Ogłoszenie o wyniku postępowania

2014-07-31

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla 15 uczestników projektu pod nazwą „Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Zawichost” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego NR projektu:POKL07.01.01-26-052 /14 Nr umowy UDA-POKL. 07.01.01-26-052/14 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej , Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Gminy Zawichost, korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, a są w wieku aktywności zawodowej

Zawichost, dnia 31.07.2014r.
Znak : 1/2014
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla 15 uczestników projektu pod nazwą „Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Zawichost” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego NR projektu:POKL07.01.01-26-052 /14 Nr umowy UDA-POKL. 07.01.01-26-052/14 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej , Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Gminy Zawichost, korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, a są w wieku aktywności zawodowej
W prowadzonym postępowaniu na :
Zadanie Nr 1 wpłynęło 2 oferty
Po przeprowadzeniu przez Komisje badania i analizy ofert, Zamawiający informuje, że:
I. że , nie odrzucono żadnej oferty:
II. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą punktów złożył wykonawca:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55 25-950 Kielce w/w wykonawca uzyskał 96,00 pkt
W prowadzonym postępowaniu oferty pozostałych wykonawców oceniono następująco :
1. Sannort sp. z o.o. w Sandomierzu ul. Ożarowska 75 27-600 Sandomierz – 81,80 pkt
informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana w dniu 05.08.2014r.
Zadanie Nr 2 wpłynęła 1 oferta
Po przeprowadzeniu przez Komisje badania i analizy ofert, Zamawiający informuje, że:
I. że , nie odrzucono żadnej oferty:
II. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą punktów złożył wykonawca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55 25-950 Kielce w/w wykonawca uzyskał 97,00 pkt
III. informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana w dniu 05.08.2014r.
Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
Ewa Kwiatkowska


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście. ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, tel. (15) 836-42-19, faks (15) 836-40-51

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji