Menu główne

Europejski Fundusz Społeczny


wsteczWstecz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KOORDYNATORA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN „ AKTYWIZACJA SPOŁECZNO- ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Z GMINY ZAWICHOST” Z DNIA 22 GRUDNIA 2011

2011-12-22

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w związku z planowaną realizacją projektu systemowego „ Aktywizacja społeczno- zawodowa z Gminy Zawichost” zaprasza do złożenia oferty na koordynatora projektu systemowego
Priorytet VII- Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny kapitał Ludzki 2007 -2013
Forma zatrudnienia ( umowa zlecenie obejmująca okres realizacji projektu tj od 1.01.2012 – 31.12.2012

Zadania koordynatora
Koordynacja wszelkich działań związanych z realizacją projektu zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu w tym
-sporządzanie sprawozdawczości związanej z realizacja projektu ( wnioski o płatność, formularz PEFS)
-prowadzenie ewaluacji w tym sporządzenie końcowego raportu ewaluacyjnego
-prowadzenie promocji
-odpowiadał będzie za zgodność z przepisami Prawo Zamówień Publicznych
- prowadzenie monitoringu rzeczowego
-kontakt z Beneficjentami projektu
- przygotowywanie wszelkich dokumentów związanych z realizowanym projektem , zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi

Wymagania niezbędne
-doświadczenie w realizacji projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych , w tym funduszy unijnych co najmniej 12 miesięcy
- znajomość programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i związanej z nim sprawozdawczości
- znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji i finansowaniu projektów unijnych ( szczególnie prawa zamówień publicznych , wytycznych związanych z realizacją projektów POKL, zasad finansowania POKL)
- znajomość generatora wniosków o dofinansowanie realizacji projektu oraz generatora wniosków płatniczych
- wykształcenie wyższe
-doświadczenie w zarządzaniu zespołem
- doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
Oferta powinna obejmować:
- kserokopię dyplomu ukończenia studiów
- kserokopia dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń
-życiorys zawodowy ( CV) w zakładce CV
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z2002 r nr.101 poz 926 )
Kryterium wyboru oferty:
Kwalifikacje - 40%
Doświadczenie 50%
Cena 10%

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres za pośrednictwem poczty lub osobiście
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost z dopiskiem Koordynator projektu systemowego w terminie do dnia
30 grudnia 2011
Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem telefonu 15 83-64-219
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Ewa Kwiatkowska


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście. ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, tel. (15) 836-42-19, faks (15) 836-40-51

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji